Käyttöehdot

1. TULKINTA

1.1  Näissä olosuhteissa sovelletaan näitä ehtoja koskevat määritelmät ja tulkintasäännöt.

1.2  Yritys: Euromixers Limited.
Ehdot: nämä myyntiehdot ja -ehdot.
Sopimus: Yhtiön ja asiakkaan välinen sopimus tavaran myynnistä, joka sisältää nämä ehdot.
Asiakas: henkilö, yritys tai yritys, joka ostaa tavarat yhtiöltä.
Tavarat: kaikki sopimuksessa sovitut tavarat, jotka Yhtiön on toimitettava Asiakkaalle (mukaan lukien mikä tahansa osa tai osia niistä).
Myynti: Yhtiön tuotteiden myynti asiakkaalle.

1.3 Viittaus lakiin on viittaus siihen, sillä se on tällä hetkellä voimassa muutosten, laajentamisen, soveltamisen tai uudelleentarkastelun huomioon ottamiseksi, ja siihen sisältyy alaa koskeva lainsäädäntö, joka on voimassa sen voimassaoloaikana.

1.4  Sanakirjassa yksikössä on monikko ja monikossa on yksikkö.

1.5  Viittaus johonkin sukupuoleen liittyy viittaus toiseen sukupuoleen.

1.6  Yleisarvot eivät vaikuta näiden ehtojen tulkintaan.

2. EHDOT SOVELTAMINEN

2.1  Jollei Ehdoissa 2.3 esitetyistä muutoksista muuta johdu, Sopimus tulee näihin ehtoihin lukuun ottamatta kaikkia muita ehtoja ja ehtoja (mukaan lukien kaikki ehdot, jotka Asiakas haluaa tehdä ostotilauksen, tilausvahvistuksen, eritelmän tai muun asiakirjan perusteella) .

2.2  Asiakkaan ostotilauksessa, tilausvahvistuksessa, eritelmässä tai muussa asiakirjassa vahvistettuihin tai siihen sisältyviin ehtoihin tai ehtoihin ei saa sisältyä Sopimusta yksinkertaisesti siksi, että sopimuksessa viitataan tällaiseen asiakirjaan.

2,3 Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin tavaroiden myyntiin yhtiössä ja kaikki muutokset näihin ehtoihin ja kaikki esitykset kaikista tavaroista eivät vaikuta millään tavalla, ellei nimenomaisesti ole sovittu kirjallisesti ja allekirjoittanut yhtiön valtuutettu allekirjoittaja. Asiakas myöntää, että se ei ole vedonnut mihinkään Sopimukseen tai sopimukseen sisältyvään, yhtiön tekemään tai sen puolesta annettuun lausuntoon, lupaukseen tai edustukseen. Mitään tässä ehdossa ei saa sulkea pois tai rajoittaa yhtiön vastuuta vilpillisestä vääristelystä.

2.4  Jokaisen tilauksen tai Asiakkaan Tarjoushinnan hyväksyminen Yhtiöltä pidetään asiakkaan tarjouksena ostamaan näitä ehtoja koskevat tavarat.

2.5 Yhtiön hyväksymää tilausta ei katsota hyväksytyksi, ennen kuin yhtiö antaa kirjallisen kuittauksen ja suorittaa sen.

2.6  Tarjous perustuu siihen, ettei sopimusta tule syntymään ennen kuin asiakas lähettää asiakkaalle kirjallisen kuittauksen. Kaikki tarjoukset ovat voimassa 30 päivän ajan vain sen päivämäärästä alkaen (ellei erikseen toisin mainita), mikäli yhtiö ei ole aiemmin peruuttanut sitä.

2.7 Asiakas ei voi peruuttaa yhtiön hyväksymää tilausta lukuun ottamatta yhtiön kirjallista suostumusta ja ehtoja, joiden mukaan Asiakas on velvollinen korvaamaan yhtiöt kokonaan kaikista tappioista (mukaan lukien voiton menetys), kustannuksista (mukaan lukien kulut kaikista työstä ja käytetyistä materiaaleista), vahingoista, kuluista ja kuluista, jotka aiheutuvat yhtiön peruutuksesta.

3. KUVAUS

3.1  Tavaran määrä ja kuvaus on esitetty yhtiön noteerauksessa tai tilausilmoituksessa.

3.2  Kaikki yhtiön antamat näytteet, piirustukset, kuvaukset, tekniset tiedot ja mainokset sekä kaikki yhtiön verkkosivuilla, kuvastoilla tai esitteissä olevat kuvaukset tai kuvat julkaistaan ​​tai julkaistaan ​​ainoastaan ​​tarkoituksena antaa lähiaikainen käsitys tuotteissa kuvatuista tavaroista. Ne eivät ole osa sopimusta, eikä tämä ole myynti näyte.

3.3 Jos jokin tavara on tuotettava, suunniteltu, rakennettu tai konfiguroitu ja / tai mitä tahansa prosessia on sovellettava kaikkiin tavaroihin tai yhtiön puolesta ja / tai asiakkaan toimittamien eritelmien mukaisesti, Asiakkaan on pidettävä Yhtiö on vastuussa vahingonkorvausvastuusta, ja se velvoitetaan korvaamaan Yhtiön kaikki vahingot, vahingot, kustannukset ja kulut, jotka aiheutuvat Yhtiön maksamasta tai maksamasta tai sen maksettavaksi tulemasta tai siitä aiheutuneesta vahingosta, patentin, tekijänoikeuden, suunnittelun, tavaramerkin tai muun immateriaalioikeuden perusteella, joka johtuu siitä, että Yhtiö käyttää mitä tahansa tällaista erittelyä.

4. TOIMITUS

4.1  Tavarat toimitetaan Asiakkaan keräämällä tavaran Yhtiön toimipaikassa milloin tahansa sen jälkeen, kun yhtiö on ilmoittanut asiakkaalle, että tavarat ovat valmiita keräilyyn tai, jos jonkin muun toimituksen paikka on sovittu Yhtiön toimesta, Yhtiö toimittaa tavarat kyseiselle paikalle.

4.2  Yhtiön ilmoittamat tavaran toimittamat päivämäärät on tarkoitettu arvioiksi ja toimitusaikaa ei saa tehdä olennaisilta osin ilmoittamalla asiasta. Jos päivämääriä ei ole määritelty, toimituksen on oltava kohtuullisessa ajassa. Jos tavaroiden nopeutettu toimittaminen sovitaan, yhtiö pidättää itsellään oikeuden periä nopeutettu toimitusmaksu.

4.3 Jollei näiden ehtojen muista määräyksistä muuta johdu, yhtiö ei ole vastuussa välittömistä, epäsuorista tai välillisistä menetyksistä (kaikki kolme, joihin sisältyvät rajoituksetta puhdas taloudellinen tappio, voiton menetys, liiketoiminnan menetykset, liikearvon poistaminen ja samankaltainen menetys), kustannukset, vahingot, maksut tai kulut, jotka aiheutuvat välittömästi tai välillisesti tavaroiden toimittamisen viivästymisestä (vaikka ne ovat aiheutuneet yhtiön laiminlyönnistä), eikä myöskään viivästyksiä oikeuttaa Asiakkaan irtisanoa tai irtisanoa Sopimus, ylittää 180 päivää.

4.4  Jos Asiakas ei jostain syystä ota tai hyväksy tavaran luovutusta tai Yhtiö ei pysty toimittamaan tavaroita ajoissa, koska Asiakas ei ole toimittanut asianmukaisia ​​ohjeita, asiakirjoja, lisenssejä tai valtuutuksia:
(a) tavaran riski siirtyy Asiakkaalle (mukaan lukien yhtiön menettämisestä aiheutuneet menetykset tai vahingot);
b) tavarat katsotaan toimitetuksi; ja
c) Yhtiö voi tallentaa tavarat toimitukseen saakka, minkä jälkeen asiakas on vastuussa kaikista niihin liittyvistä kuluista ja kuluista (mukaan lukien rajoituksetta varastointi ja vakuutus); tai
(d) myydä tavarat parhaalla mahdollisella hinnalla ja (vähennettynä tavaroiden varastointiin ja nopeutettuun myyntiin liittyvien kohtuullisten kulujen ja kulujen vähentämisestä), veloittaa asiakkaalle tavaran hinnan alapuolelle jäävä vajaus.

4.5  Yhtiö voi toimittaa tavarat erillisinä erinä. Jokainen erillinen erä laskutetaan ja maksetaan sopimuksen määräysten mukaisesti.

4.6  Jokainen erä on erillinen Sopimus, eikä yhdenkään Sopimukseen liittyvän erän irtisanominen tai irtisanominen oikeuttaa Asiakkaan hylkäämään tai peruuttamaan toisen Sopimuksen tai erän.

5. EI-TOIMITUS

5.1  Yhtiö ei ole vastuussa mistään tavaran toimittamisesta (vaikka se aiheutuisi yhtiön tuottamuksesta), jollei Asiakas ole kirjallisesti ilmoittanut Yhtiöstä ilman toimitusta kolmen päivän kuluessa siitä, kun tavarat tavanomaista tapahtumaa.

5.2  Yhtiön vastuu tavaran toimittamatta jättämisestä rajoittuu tavaroiden korvaamiseen kohtuullisessa ajassa tai hyvitysilmoituksen laatimisessa pro rata-sopimuskorkoa vastaan ​​näille tavaroille esitetyistä laskuista.

6. RISKI / OTSIKKO

6.1  Tavaroiden vaurioitumisen tai menettämisen vaara aiheutuu asiakkaalle:
a) Yhtiön toimipaikassa toimitettavien tavaroiden osalta, jolloin yhtiö ilmoittaa asiakkaalle, että tavarat ovat käytettävissä keräyksestä; tai
b) tavaroista, jotka on toimitettava muutoin kuin yhtiön toimitiloissa, toimitusaikana tai, jos asiakas laiminlyö tavaroiden luovutuksen, ajankohtana, jolloin yhtiö on tarjonnut tavaran toimituksen.

6.2  Tavaran omistusoikeus ei saa kulkea asiakkaalle ennen kuin yhtiö on vastaanottanut kokonaan (käteisvaroina tai selvitetyissä rahastoissa) kaikki sen aiheuttamat summat:
a) tavarat; ja
(b) kaikki muut summat, jotka ovat tai johtuvat Yhtiöstä asiakkaalta mistä tahansa tilistä.

6.3  Siihen asti, kun tavaroiden omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle, Asiakkaan on
(a) pidettävä tavarat luottamustehtäväksi yhtiön kotipaikkana;
(b) varastoi tavarat (maksuton yhtiölle) erikseen muista asiakkaan tai kolmannen osapuolen tavaroista siten, että ne ovat helposti yrityksen tunnistettavissa;
c) ei saa tuhota, rikkoa tai peittää tavaroihin liittyviä tai niihin liittyviä tunnistemerkkejä tai pakkauksia; ja
d) pitävät Tavarat tyydyttävässä kunnossa ja pitävät heidät vakuutettuna yhtiön puolesta täysimääräisesti kaikista riskeistä kohtuullisen tyydyttävällä tavalla. Asiakkaan on pyynnöstä laadittava vakuutussopimus yritykselle.

6.4  Asiakas voi jälleenmyydä tavarat ennen kuin omistus on siirtänyt sen yksinomaan seuraavin ehdoin:
a) Myyntiin on vaikutettava asiakkaan liiketoiminnan tavanomaiseen tapaan täysimääräisellä markkina-arvolla; ja
b) tällainen myynti on yhtiön omaisuuden myynti Asiakkaan puolesta ja Asiakas hoitaa päämiehenä tällaisen myynnin yhteydessä; ja
c) tällaisen myynnin tuotot ovat asiakkaan hallussa Yhtiön kotipaikkana ja luottamustehtävissä, ja Asiakas maksaa tuotot erilliselle pankkitilille, joka on avattu tähän tarkoitukseen ja jonka yhtiö hyväksyy, ja että summa ei missään olosuhteissa ole sekoitettu muihin rahoihin tai maksettu ylikuormitettuun pankkitilille, mutta se on aina tunnistettavissa yhtiön rahoiksi; ja
d) jos Asiakas ei ole saanut ehto 6.4 kohdan c alakohdassa tarkoitettua ja sen mukaisesti tarkoitettua myyntiä, hän voi, jos hän on soittanut sen, tekemään yritykselle seitsemän päivän kuluessa siitä, kun hän on velvollinen kirjallisesti niin, että yhtiö tekee kaikki oikeudet henkilöä tai henkilöitä vastaan, joiden kautta tuotto on maksettava.

6.5  Asiakkaan oikeus tavaroiden hallussapitoon päättyy välittömästi, jos:
tai aikataulun ilmoittamisesta aikomuksestaan ​​nimetä ylläpitäjä, annetaan Asiakkaalle tai sen johtajille tai kelpuutukseltaan kelluvasta maksuvelvollisuudesta (sellaisena kuin se on määritelty vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain B1 liitteen 14 kohdassa) tai jos päätös on annettu tai vetoomus esitetään mille tahansa tuomioistuimelle asiakkaan lakkauttamista varten tai asiakkaalle annetusta hallinnollisesta määräyksestä tai aloitetaan menettely, joka liittyy Asiakkaan maksukyvyttömyyteen tai mahdolliseen maksukyvyttömyyteen; tai
(b) Asiakas on kärsinyt tai sallinut, että hänen tai hänen omaisuutensa perittävät, lailliset tai kohtuulliset suoritukset, ahdistukset tai huolenaihe, tai että hän ei noudata tai täytä mitään tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan tai mikä tahansa muu sopimus yhtiön ja asiakkaan välillä tai joka ei pysty maksamaan velkojaan vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain 123 §: ssä tarkoitetulla tavalla, taikka vakuudellisesta luotonantajasta asiakkaalle ryhtyy toimenpiteisiin saadakseen haltuunsa suojatun omaisuuden tai muulla tavalla täytäntöön sen turvallisuus tai asiakas lakkaa kaupasta; tai
(c) asiakas veloittaa tai veloittaa millään tavalla tavaroita.

6.6  Yhtiöllä on oikeus periä maksu tavaroista huolimatta siitä, että jokin tavaroista ei ole siirtynyt yhtiöstä.

6.7  Asiakas myöntää Yhtiölle, sen edustajille ja työntekijöille peruuttamattoman lisenssin milloin tahansa päästäkseen kaikkiin toimitiloihin, joissa tavarat ovat tai voidaan tallentaa tai muulla tavoin sijoittaa, mutta joka tapauksessa ja rajoituksetta sitoutuu varmistamaan pääsyn milloin tahansa näihin tiloihin Yhtiöstä, sen edustajista ja työntekijöistä tavaroiden tarkastamiseksi tai, jos asiakkaan oikeus hallussapitoon on päättynyt, perimään ne takaisin.

7. HINTA

7.1  Tavaroiden hinta on Yhtiön ilmoittama hinta, joka riippuu aina ehtojen 2.5 määräyksistä.

7.2  Yhtiö pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa asiakkaalle milloin tahansa ennen toimitusta tavaran hinnankorotuksesta, joka vastaa yhtiön mahdollisista lisäkustannuksista aiheutuvia kustannuksia (kuten kuten rajoituksetta valuuttakurssivaihtelu, valuuttasääntely, tullien muuttaminen, työvoiman, materiaalien tai muiden valmistuskustannusten huomattava kasvu), tavaran toimituspäivämäärien, määrien tai eritelmien muutokset Asiakas tai Asiakkaan ohjeiden aiheuttamat viivästykset tai Asiakkaan vikaantuminen antaa yritykselle riittävät tiedot tai ohjeet.

7.3  Jollei erikseen mainita millään lainaosuudella tai millään hintaluettelolla, ja ellei Asiakkaan ja Yhtiön välille ole kirjallisesti sovittu erikseen, kaikki hinnat ovat yhtiön antamia, toimittaa tavarat muutoin kuin yhtiön toimitiloissa, Asiakas on velvollinen maksamaan Yhtiön kuljetus-, pakkaus- ja vakuutusmaksut.

7.4  Hintoihin ei sisälly mitään sovellettavia arvonlisäveroja, jotka Asiakkaan on lisäksi maksettava Yhtiölle.

7.5 Kuormalavojen ja konttien kulut veloitetaan Asiakkaalle tavaroiden hinnan lisäksi, mutta jos ne on merkitty palautettaviksi, täysi luotto annetaan asiakkaalle edellyttäen, että ne palautetaan vahingoittumattomiksi ennen maksua Treffi.

8. MAKSU

8.1  Asiakkaan ja Yhtiön väliset kirjalliset sopimusehdot, jollei asiakkaan ja Yhtiön välisestä sopimuksesta muuta johdu, on oikeus laskea Asiakkaalle tavaran hinnasta milloin tahansa tavaran toimituksen jälkeen, jollei tavaraa kerätä asiakkaan, jolloin yhtiöllä on oikeus laskuttaa asiakkaalle hinnasta milloin tahansa sen jälkeen, kun yhtiö on ilmoittanut asiakkaalle, että tavarat ovat valmiita keräämiseen.

8.2  Asiakkaan on maksettava tavaroiden hinta (ilman vähennysoikeutta joko kuittauksen, vastakanteen, vähennyksen tai muun tavoin) 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kyseinen kauppalaskelma on tehty. Hinnan maksuaika on sopimuksen ydin.

8.3 Jos Asiakas ei suorita maksua eräpäivänä, yhtiöllä on tällöin oikeus:
(a) peruuttaa Sopimus tai keskeyttää mahdolliset muut toimitukset asiakkaalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita Yhtiön käytettävissä olevia oikeuksia tai oikeussuojakeinoja .
(b) asianmukaiset maksut, jotka Asiakas on suorittanut tällaisille tavaroille (tai Asiakkaalle ja Yhtiön väliselle muulle sopimukselle toimitetuista tavaroista), kuten Yhtiö saattaa mielestäsi sopivaksi (huolimatta Asiakkaan tarkoitetuista määrärahoista); ja
c) veloittaa asiakkaan korot (ennen tuomion antamista ja sen jälkeen) maksamattomasta määrästä, joka on 4 prosenttia vuodessa yli kansallisen Westminster Bankin perusluottokoron, joka lasketaan päivittäin, kunnes se maksetaan kokonaisuudessaan ( kuukauden osa käsitellään täysi kuukausi koron laskemiseksi). Yhtiö pidättää itsellään oikeuden periä velkasitoumuksen myöhästymisestä annetun lain mukaiset korot

8.4  Mikäli Yhtiö on velvollinen maksamaan asiakkaalle rahaa asiakkaan ja asiakkaan välisissä sopimuksissa tai muissa järjestelyissä, yhtiöllä on oikeus nostaa yhtiön sellaiset summat, jotka yhtiö on velkaa asiakkaalle kaikista summista, jotka Asiakkaan on velkaa Yhtiön tämän sopimuksen nojalla.

9. TAKUUT

9.1  Jos yhtiö ei ole tavaroiden valmistaja, Yhtiö pyrkii siirtämään Asiakkaalle takuun tai takuun, joka on annettu yritykselle.

9.2  Yhtiö takaa, että (näiden ehtojen muiden ehtojen mukaisesti):
a) toimituksen yhteydessä tavaran on oltava laadultaan laadukkaita vuoden 1979 myyntisäännösten mukaisesti; ja
(b) jos Asiakas on nimenomaisesti ilmoittanut Yhtiölle Asiakkaan tilauksessa, että tavarat ovat tarkoituksenmukaisia ​​ja että Yhtiö on nimenomaisesti ilmoittanut tilausvahvistuksessa, että se toimittaa tähän tarkoitukseen soveltuvia tavaroita Tavaroiden on toimituksen jälkeen oltava kohtuullisesti sopivia tähän tarkoitukseen tarkoitetulla tavalla.

9.3 Yhtiö ei ole vastuussa ehto 9.2: n mukaisten takuiden rikkomisesta, ellei:
(a) Asiakas ole kirjallisesti ilmoittanut virheestä Yhtiölle (ja liikenteenharjoittajalle, jos vika johtuu tavaran vahingoittumisesta kauttakulussa), 7 päivän kuluessa siitä, kun asiakas havaitsee tai olisi pitänyt huomata virheen; ja
(b) Yhtiölle annetaan kohtuullinen tilaisuus ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen tarkastelemaan kaikkia tavaroita, joiden asiakas on väittänyt olevan viallinen ja Asiakkaan (mikäli Yhtiö pyytää sitä) palauttamaan nämä tavarat yhtiön toimipaikkaan sillä yhtiön kustannukset tutkimuksessa tapahtuvat siellä.

9.4  Yhtiö ei ole vastuussa mistään ehto 9.2: n mukaisista takuista, jos:
(a) Asiakas käyttää edelleen mitä tahansa tavaroita, jotka Asiakas on väittänyt olevan viallinen ilmoitettuaan tällaisesta virheestä; tai
(b) Asiakas muuttaa tai korjaa tavarat ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista suostumusta; tai
(c) vika johtuu siitä, että asiakas ei noudata tavaroiden varastointia, asennusta, käyttöönottoa, käyttöä tai huoltoa koskevia suullisia tai kirjallisia ohjeita tai (jos ei ole) hyvää kauppatapaa; tai
d) vika aiheutuu asiakkaan toimittamasta piirustuksesta, suunnittelusta tai eritelmästä tai oikeudenmukaisesta kulumisesta, tahallisesta vahingosta, huolimattomuudesta, epänormaaleista työolosuhteista tai tavaroiden väärinkäytöstä; tai
e) tavaraa ei ole maksettu ennen 8.1 kohdassa tarkoitettua maksuaikaa; tai
f) vika on sellaista tyyppiä, joka on erikseen suljettu Yhtiön tiedoksi kirjallisesti.

9.5  Jos Ehto 9.3 ja ehto 9.4 eivät täytä mitään ehtoja 9.2, Yhtiön on vaihtoehtoisesti korjattava tai korvattava tällaiset tavarat (tai viallinen osa) tai palautettava tällaisten tavaroiden hinta sopimuksen mukaan, jos Yhtiön pyynnöstä asiakkaan on palautettava yhtiön kustannuksella tavarat tai niiden osa, jotka ovat virheellisiä Yhtiölle. Yhtiön on, jos se haluaa korvata vialliset tavarat, toimittaa korvaavat tavarat Asiakkaalle asiakkaan tiloissa (yhtiön kustannuksella) ja viallisten tavaroiden omistusoikeus, jos se on Asiakkaan vastuulla, seurassa.

9.6 Jos yhtiö noudattaa ehtoa 9.5, sillä ei ole enää vastuuta siitä, että mitään ehtoa 9.2 koskevat takuut ovat rikkoutuneita kyseisten tavaroiden osalta.

10. VASTUUN RAJOITUS

10.1  Seuraavissa säännöksissä määrätään yhtiön koko taloudellisesta vastuusta (mukaan lukien vastuu työntekijöiden, toimihenkilöiden ja alihankkijoiden toimista tai laiminlyönneistä) Asiakkaalle:
a) näiden ehtojen rikkomisesta;
(b) Asiakkaan minkä tahansa tavaran tai minkä tahansa tuotteen sisältävän tuotteen käyttämää tai jälleenmyyntiä; ja
(c) kaikki sopimuksen, sopimuksen tai sopimuksen yhteydessä esitetyt edustukset, lausunnot tai rikkomukset, mukaan lukien huolimattomuus.

10.2  Kaikki takuut, ehdot ja muut hiljaista lain tai common law (lukuun ottamatta ehtoja epäsuorasti 12 § kauppalain Act 1979 on täysin lain sallimissa rajoissa, ulkopuolelle sopimuksen.

10.3 Mikään näissä ehdoissa ei rajoita tai rajoittaa yhtiön vastuuta:
(a) yhtiön huolimattomuudesta aiheutuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta; tai
b) vuoden 1987 kuluttajansuojalain 2 §: n 3 momentin nojalla; tai
c) kaikista asioista, jotka olisi lainvastaista, että Yhtiö sulkee pois tai yrittää jättää vastuunsa pois; tai
d) petoksesta tai vilpillisestä vääristelystä.

10.4  Ehtojen 10.2 ja ehtojen 10.3 mukaisesti:
a) yhtiön sopimuksen kokonaisvelvollisuudesta, rikkomuksesta (mukaan lukien laiminlyönti tai lakisääteisen velvollisuuden laiminlyönnistä), vääristelystä, palauttamisesta tai muusta sellaisesta, joka syntyy sopimuksen suorituksen tai sopimuksen arvioidun suorituksen yhteydessä rajoitettu sopimushintaan; ja
(b) Yhtiö ei ole velvollinen maksamaan Asiakkaalle voiton menetystä, liiketoiminnan menetystä tai liikearvon ehtymista joka tapauksessa riippumatta siitä, onko se suora, epäsuora tai johdonmukainen tai mitä tahansa vaatimusta välillisestä korvauksesta millään tavalla tai milloin tahansa (mukaan lukien rajoitus tietojen tai tiedostojen menettämisen kautta), jotka johtuvat sopimuksesta tai sen yhteydessä.

11. VIENTITILMOITUKSET

11.1  Näissä ehdoissa “Incoterms 2000” tarkoittaa Kansainvälisen kauppakamarin kauppaa koskevien ehtojen tulkintaa koskevia kansainvälisiä sääntöjä, jotka ovat voimassa sopimuksen tekemispäivänä. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokainen termi tai ilmaisu, joka on määritelty Incoterms 2000: n säännöksissä tai siinä on merkitystä, on näissä olosuhteissa sama merkitys, mutta Incoterms 2000: n ja näiden ehtojen säännösten välillä on ristiriita. jälkimmäinen on vallitseva.

11.2  Jos tavarat toimitetaan Yhdistyneestä kuningaskunnasta vietäväksi, tämän ehtojen 11 määräykset (jollei asiakkaan ja Yhtiön väliset kirjalliset sopimusehdot ole voimassa) sovelletaan riippumatta näiden ehtojen muista määräyksistä.

11.3 Asiakas on velvollinen noudattamaan tavaran maahantuontiin sovellettavia lakeja tai määräyksiä määrämaahan ja maksamaan niistä tehtäviä.

11.4  Ellei Asiakkaan ja Yhtiön välinen kirjallinen sopimus ole toisin sovittu, tavarat on toimitettava yhtiön toimipaikalta.

11.5 Kaikkien Yhtiön maksamien maksujen suorittaminen on tehtävä peruuttamattomalla luottosopimuksella, jonka Asiakas avaa asiakkaalleen yhtiön hyväksi ja jonka hyväksyy Yhtiön hyväksyttävä tunnustettu eurooppalainen pankki tai, jos Yhtiö on kirjallisesti sopinut tai ennen kuin asiakas on hyväksynyt tämän velvoitteen luopua tämän vaatimuksen täyttämisestä, Asiakkaan hyväksymällä tavalla ja toimittamalla yhtiölle Asiakkaalle veloitetun vaihtovelkakirjalainan, joka on maksettava nähtäväksi yhtiön määräämälle Yhdistyneen kuningaskunnan englantilaisen pankin sivukonttorille voidaan ilmoittaa vekselissa.

11.6 Asiakas sitoutuu olemaan tarjoamatta tavaroita jälleenmyyntiin missä tahansa maassa, jonka Yhtiö on ilmoittanut Asiakkaalle ennen Asiakkaan tilauksen asettamista tai ennen sen myyntiä tai myymästä tavaroita kenelle tahansa, jos Asiakas tietää tai on syytä uskoa, että henkilö aikoo jälleenmyydä tavarat missä tahansa tällaisessa maassa.

12. YRITYKSEN TEOLLISUUDEN OIKEUDET

Tavarat sekä mahdolliset piirustukset, asiakirjat ja muut tiedot, jotka Yhtiö toimittaa Asiakkaalle ja kaikki siihen sisältyvät immateriaalioikeudet, ovat yhtiön ja / tai kolmannen osapuolen lisenssinantajan omaisuutta. Tavarat ovat tavaramerkkejä, jotka ovat Yhtiön ja / tai kolmannen osapuolen lisenssinantajien rekisteröityjä ja / tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Asiakas ei missään olosuhteissa saa käyttää, kopioida, muuttaa, muuttaa tai muuttaa näitä tavaramerkkejä tai muita omistusmerkintöjä Yhtiön ja / tai kolmannen osapuolen lisenssinantajan tavaroista tai muusta immateriaalioikeudesta ilman yhtiön etukäteistä kirjallinen suostumus. Mitään tavaran sisältämiä tavaroita ei pidä tulkita myöntämällä implisiittisesti tai muulla tavoin, mikä tahansa lisenssi tai oikeus käyttää tai luovuttaa toisilleen yhtiön ja / tai kolmannen osapuolen lisenssinantajan immateriaalioikeuksia ilman yhtiön nimenomaista kirjallista lupaa. Asiakkaan on maksettava täysi korvaus Yhtiölle aiheutuneista tappioista, vahingoista, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat Asiakkaan rikkomuksesta tai luvattomasta paljastamisesta kaikesta yhtiön ja / tai kolmannen osapuolen lisenssinantajan immateriaalioikeuksista.

13. MYYNTI TAI PALAUTUS

Epäselvyyden välttämiseksi näitä ehtoja sovelletaan rajoituksetta kaikkiin tavaroihin, jotka Yhtiö toimittaa Asiakkaalle myynnistä tai palauttamisesta. Seuraavia erityisehtoja sovelletaan myös rajoituksetta:
a) Asiakkaat voivat säilyttää tavarat enintään 30 päivän kuluessa toimituspäivästä; Asiakas joko palauttaa tavarat yhtiölle tai maksaa tavarat kokonaisuudessaan, joka tapauksessa 30 päivän kuluessa;
b) Jos tavaroita ei ole maksettu kokonaan tai palautettu Yhtiölle 30 päivän kuluessa, Yhtiö voi veloittaa Asiakkaalle vuokranmaksun tällaisesta maksusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita oikeuksia tai oikeussuojakeinoja. määrä, jonka yhtiö voi määrittää omalla harkintansa mukaan; rajoittamatta Yhtiö voi yksin harkintansa mukaan vähentää kokonaan tai osittain tällaisen vuokran tavaroiden hinnasta, jos tavarat myydään myöhemmin Asiakkaalle; ja
(c) tavarat on palautettava yhtiölle koskemattomassa kunnossa, alkuperäisessä pakkauksessaan ja asiakkaan kustannuksella; asiakkaan on vastattava rajoituksetta kaikista tavaroista, jotka palautetaan yhtiölle vahingoittuneessa tai virheellisessä kunnossa, mukaan lukien tavaroiden täydelliset korvauskulut.

14. OSALLISTUMINEN JA ALIHANKINTA

Yritys, mutta ei Asiakas, voi antaa Sopimuksen tai minkä tahansa sen osan kenelle tahansa henkilölle, yritykselle tai yritykselle ja voi alihankintana tehdä sopimuksen kaikista osista tai kaikista velvoitteistaan.

15. PAKOTTAA ESTEESTÄ

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden lykätä toimituspäivää, peruuttaa Sopimus tai vähentää Asiakkaan tilaamia tavaroita (ilman vastuuta Asiakkaalle), jos se on estetty tai viivästynyt liiketoimintaa, joka johtuu YK: n kohtuullisen määräysvallan ulkopuolella olevista olosuhteista, mukaan lukien rajoituksetta Jumalan toimet, hallituksen toimet, sotaa tai kansallista hätätilannetta, terrorismia, mielenosoituksia, mellakkaa, siviilihäiriöitä, tulipaloja, räjähdyksiä, tulvia, epidemiaa, , lakkoihin tai työhön liittyviin riitoihin (riippumatta siitä, liittyvätko ne jommankumman osapuolen työntekijöihin vai eivät) tai rajoituksia tai viivästyksiä, jotka vaikuttavat liikenteenharjoittajiin tai kykenemättömyyttä tai viivytystä riittävien tai sopivien materiaalien hankkimisesta.

16. YLEISTÄ

16.1  Yhtiön kaikki oikeudet tai oikeussuojakeinot sopimuksen puitteissa eivät rajoita muiden oikeutta tai oikeussuojakeinoa, olivatpa kyseessä Sopimus tai ei.

16.2  Jos jonkin tuomioistuimen toimivaltainen tuomioistuin, tuomioistuin tai hallinto-oikeus on kokonaan tai osittain panettamattomissa tai kohtuuton, jos tällaisen täytäntöönpanokelvottomuuden tai kohtuuttomuuden katsotaan olevan erotettavissa, ja sopimuksen jäljellä olevat määräykset loput tällaisista määräyksistä säilyvät täydessä voimassa ja voimassa.

16.3  Jokainen yhtiöstä luopuminen Asiakkaan mahdollisista sopimusehtojen rikkomuksista tai mahdollisista olettamuksista ei pidä luopua mahdollisista myöhemmistä rikkomuksista tai viivästyksistä, eikä se millään tavoin vaikuta Sopimuksen muihin ehtoihin.

16.4  Sopimuksen osapuolilla ei ole tarkoitus, että jokin henkilö, joka ei ole sen osapuoli, on vuoden 1999 Sopimusten (Kolmansien osapuolten oikeudet) nojalla täytäntöönpanokelpoinen.

16.5  Sopimuksen muodostaminen, olemassaolo, rakentaminen, suorituskyky, voimassaolo ja kaikki näkökohdat määräytyvät englantilaisen lain mukaan ja osapuolet antavat englantilaisten tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan.

Euromixers Ltd. 2009

Start typing and press Enter to search